tw logo ln logo

Produženje studentskog statusa

Studentski status može se produžiti najviše za godinu dana ukoliko student ima za to opravdane razloge:

· student ne diplomira na preddiplomskom ili diplomskom studiju u roku od 12 mjeseci po zaključku zadnje semestra, ukoliko nije ponavljao studijsku godinu ili promijenio studijski program ili smjer;

· student ne diplomira na preddiplomskom ili diplomskom programu od zaključka zadnjeg semestra, ukoliko nije ponavljao studijsku godinu ili promijenio studijski program ili smjer;

· student se tokom studija ne upiše u višu godinu ili semestar;

· student ne završi diplomski studij prema integriranom studijskom programu u 12 mjeseci nakon zaključku zadnjeg semestra.

Opravdani razlozi za nepoložene studijske obaveze:

· materinstvo za vrijeme studija – dokaz: izvadak iz matične knjige rođenih. Studentice majke koje tijekom tekuće studijske godine rode imaju pravo na produženje studentskog statusa za jednu godinu za svako živo rođeno dijete ukoliko imaju status studenta u tekućoj studijskoj godini,

· rizična trudnoća u tekućoj studijskoj godini bez obzira na vreme isteka – dokaz: potvrda specijalista ginekologa,

· očinstvo u prvoj godini života djeteta, ukoliko otac živi u zajedničkom domaćinstvom s djetetom i ukoliko koristi pravo do dopusta za njegu i brigu djeteta – dokaz: izvadak i matične knjige rođenih, potvrda o zajedničkom domaćinstvu, potvrda o korištenju dopusta za njegu i brigu djeteta.

· bolest koja traje najmanje tri mjesece za vrijeme predavanja ili mjesec dana za vrijeme ispitnih rokova – dokaz: numerirana liječnička potvrda koju izdaje osobni liječnik s opisom bolesti i vremenom bolesti ili popis bolesti kojeg izdaje specijalist ili dokument koji dokazuje ispuštanje iz bolnice. Liječnička potvrda treba imati naveden termin odsutnosti (mjesec dana odsutnost u ispitnom razdoblju ili tri mjeseca za vrijeme predavanja). Tijekom odsutnosti student ne smije polagati ispite ili druge obaveze što je razvidno iz službene evidencije VIS-a,

· teži socijalni uvjeti obitelji studenta koji su evidentirani na Centru za socijalnu skrb koji su utjecali na studijsku angažiranost studenta za vrijeme ispitnih rokova tekuće studijske godine – dokaz: potvrda Centra za socijalni rad koja iskazuje formiranje socijalnih odnosa u razdoblju najmanje mjesec dana prije ispitnom razdoblja,

· priznan status osobe s posebnim potrebama – dokaz: odluka o priznatom statusu osobe s posebnim potrebama,

· aktivno sudjelovanje na vrhunskim stručnim, kulturnim ili sportskim događajima – dokaz: potvrda o aktivnoj participaciji koju izdaje nadležna krovna organizacija,

· aktivno sudjelovanje u organima fakulteta

· drugo: ……………………………………………………………..

Student treba predati službeni dokaz o opravdanim razlozima koje prijavljuje.

Student koji ima opravdane razloge za neobavljene studijske obaveze mora Komisiji za studentska pitanja predati molbu za produženje studentskog statusa. Molbu za produženje studentskog statusa student preda putem VIS-a tako da u lijevom meniju odabere karticu „Prošnje“ (molbe). Nakon toga odabere odgovarajući obrazac molbu „Prošnja ob vpisu – podaljšanje satusa studenta“ te popuni obrazac – molbu.

Popunjeni obrazac – molbu student ispiše, potpiše te je zajedno s odgovarajućima dokazima pošalje na Alma Mater, Slovenska 17, 2000 Maribor ili je osobno donese u referadu Alma Mater za vrijeme radnog vremena referade. Student može popunjeni obrazac – molbu u VIS-u uređivati sve dok referada ne zaprimi molbu.

Student kojemu Komisija odobri produženje studentskog statusa mora pratiti slijedeće: Fakultet će nakon dostavljanja odluke Komisije za studentska pitanja otvoriti upisni list kojeg trebate popuniti elektronski putem VIS-a. Na taj način ćete se upisati. VIS-u pristupate osobnom lozinkom putem web stranice https://vis.esmb.si/prijava_hr.htm

Troškovi produženja studentskog statusa

Za vrijeme upisa svaki student prema Cjeniku ALMA MATER (50,00 EUR) uplati naknadnu za upis. Tijekom popunjavanja uplatnog naloga u poziv na broj primatelja navedite SI te upisni broj, za svrhu plaćanja navedite ime i prezime te PRODUŽENJE STATUSA. Bankovni račun i s njim povezane informacije dostupne su na sljedećoj web stranici.: https://hr.almamater.si/kontaktirajte-nas-s52