tw logo ln logo

Priznavanje znanja

Student može za vrijeme upisa predati molbu za priznavanje studijskih obaveza koje je položio u okviru studijskih programa na Alma Mater ili drugim fakultetima. Student preda molbu tako da popuni obrazac Zamolba za priznavanje ispita s drugog fakulteta te ga pošalje, odnosno preda u referadi Alma Mater na adresu Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

Molbi obavezno priložite:

  • Potvrda o položenom ispitu - obavezno priložite originalni primjerak potvrde o položenim ispitima;
  • Potvrđen nastavni plan kolegija za koje(g) želite da vam se prizna(ju);

Kandidati za upis na studij na Alma Mater koji bi željeli primiti odluku Komisije za studentska pitanja o priznavanju ispita položenih na drugim fakultetima trebaju molbi također priložit potvrdu o uplati troškova za izdavanje odluke (osim za predmete položene na Alma Mater) u iznosu od 200 prema Cjeniku Alma Mater za tekuću studijsko godinu. Ukoliko se kandidat odluči za upis, onda se mu trošak priznavanja oduzima od prve rate školarine.

Podatci za plaćanje:

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor
Slovenska 17
2000 Maribor

Transakcijski račun: IBAN SI56 03121-1000565129 (SKB d.d.)
Iznos: 200,00 EUR
SWIFT: SKBASI2X
Svrha plaćanja: Uloga za priznavanje studijskih obveza

Student može predati molbu za priznavanje formalno i neformalno stečenog obrazovanja Komisiji za studentska pitanja. Komisija će razmatrati uloge koje će dospjeti do 15. 11. tekuće studijske godine. Molbe koje će stići nakon tog datuma Komisija neće razmatrati. Kandidati prosljeđuju molbu za priznavanje za SVE predmete koje žele da im se priznaju tokom studija (ne samo predmete za godinu u koju se upisuju ili su upisani). Molbe studenata ćemo razmatrati samo jednom, osim u slučaju kada kandidat pridobije nova formalna znana tokom studija.

Na temelju odluke o priznavanju formalno i neformalno stečenog znanja mogu studenti zamoliti za smanjenje školarine za tekuću studijsko godinu. Smanjenje školarine moguće je kod studenata kojima je bilo u pojedinačnoj godini priznato najmanje 20 ETCS. Upravni odbor Alma Mater je donio odluku da se studentu smanji školarina za 30% ukoliko se studentu prizna 20 ECTS – 30 ECTS u pojedinačnoj godini, odnosno smanji školarina za 50% ukoliko se studentu prizna 31 ECTS – 40 ECTS u pojedinačnoj godini studija. Kod smanjenja školarine se uzimaju u obzir samo cijelosti položeni ispiti/studijske obaveze. Zahtjevu za sniženje školarine je potrebno priložiti kopiju odluke. Zahtjevu za sniženje školarine trebate poslati najkasnije u roku od 8 dana nakon primitka odluke o priznavanju studijski obaveza. Zahtjev se ne odobrava ukoliko molba nije predana u roku.

Komisija za studentska pitanja Alma Mater će kandidatima priznati stečena znanja, osposobljenost ili sposobnosti, koje po sadržaju i zahtjevnosti u cijelosti ili djelimice odgovaraju općim i/ili predmetno-specifičnim kompetencijama, određenih studijskim programom u kojem se znanja stječu  formalnim učenjem i vrednuju odgovarajućom potvrdom, sve na temelju zakonski određenih kriterija (propisanih u Zakonu o visokom školstvu, Sl. l. RS, br. 67/1993 s izmjenama i Mjerilima za prijelaz između studijskih programa, Sl. l. RS, br. 95/2010 s izmjenama).

Prilikom priznavanja ili nepriznavanja,  osnovni kriterij je usporedivost drugdje stečenog znanja s nastavnim jedinicama, vještinama i sposobnostima na studijskom programu na kojeg će se kandidat upisati.

NEFORMALNO PRIZNAVANJE ZNANJA I VJEŠTINA

Zahtjev za priznavanje neformalno stečenog znanja i vještina mogu predati kandidati koji žele da im se neformalno stečeno znanje i vještine priznaju kao uvjet za upis ili kao dio obveza studijskog programa u koji su već upisani. Kandidat mora dati na uvid sve dokaze potrebne za vrednovanje neformalno stečenog znanja i iskustva. Postupak vrednovanja i priznavanja neformalno stečenoga znanja i vještina je plativ na temelju cjenika, koji usvoji Upravni odbor Alma Mater..

Postupak priznavanja neformalno stečenog znanja i vještina započinje na zahtjev kandidata, koji u referadu podnese pismeni zahtjev na obrascu. Obvezni sastavni dio zahtjeva je i popis priloženih dokaza.

PRIZNAVANJE INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA ALMA MATER

Svatko tko ima inozemnu svjedodžbu o obrazovanju i želi nastaviti školovanje u Republici Sloveniji mora zaprimiti odluku o priznavanju inozemnog obrazovanja za kontinuirano obrazovanje u Republici Sloveniji. Postupak priznavanja završenog obrazovanja u inozemstvu započinje evš prijavom. Postupak provodi ovlaštena osoba na fakultetu / akademiji, na koju se kandidat prijavljuje za studij.

Rok za izdavanje odluke je dva mjeseca od dana primitka kompletiranje prijave.

Postupak pokreće imatelj strane isprave putem popunjenog obrasca N i uz pripadajuću dokumentaciju.