tw logo ln logo

Priznavanje znanja i prijelazi između studijskih programa

Student, koji želi ostvariti pravo na priznavanje ispita, kojeg je položio na drugom fakultetu, treba popuniti obrazac: Zamolba za priznavanje ispita s drugog fakulteta te ga predati u studentsku referadu na adresu: Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

Uz zamolbu obvezno priložite:

  • Potvrdu o položenom ispitu; Obvezno priložite izvornik potvrde o položenim ispitima,
  • Potvrđen izvedbeni nastavni plan kolegija sa fakulteta kojeg dolazite.

Komisija za priznavanje ispita na Alma Mater, kandidatima će priznati stečena znanja, osposobljenost ili sposobnosti, koje po sadržaju i zahtjevnosti u cjelini ili djelimice odgovaraju općim i/ili predmetno-specifičnim kompetencijama, određenih studijskim programom na kojem se znanja stječu formalnim učenjem te vrednuju putem odgovarajuće potvrde, sve na temelju zakonski određenih kriterija (sukladno Zakonu o visokom školstvu, Sl. l. RS, br. 67/1993 s izmjenama i Mjerilima za prijelaz između studijskih programa. Sl. l. RS, br. 95/2010 s izmjenama).

Prilikom priznavanja ili nepriznavanja, osnovni kriterij je usporedba drugdje stečenog znanja s nastavnim jedinicama, vještinama i osposobljenosti na studijskom programu, na kojeg će se kandidat upisati.

NEFORMALNO PRIZNAVANJE ZNANJA I VJEŠTINA

Za priznavanje neformalno stečenog znanja i vještina  mogu podnijeti zahtjev kandidati koji žele da im se neformalno stečeno znanje i vještine priznaju kao uvjet za upis ili kao dio obveza studijskog programa u koji su već upisani. Kandidat mora dati na uvid sve dokaze potrebne za vrednovanje neformalno stečenog znanja i iskustva. Postupak vrednovanja i priznavanja neformalno stečenog znanja i vještina je plativ na temelju cjenika kojeg usvoji Upravni odbor Alma Mater.

Postupak priznavanja neformalno stečenog znanja i vještina započinje na zahtjev kandidata, koji referadi podnese pismeni zahtjev na obrascu. Obvezni sastavni dio zahtjeva je i popis priloženih dokaza.

PRIZNAVANJE INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA ALMA MATER

Studenti koji su studirali na stranom fakultetu i žele nastaviti obrazovanje na Alma Mater, sukladno Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Sl. l. RS, br. 87/2011 (97/2011 ispr.) (Zakon o vrednovanju i priznavanju obrazovnih kvalifikacija) moraju podnijeti zahtjev za priznavanje na adresu:

Alma Mater Europaea – ECM
Slovenska ulica 17
2000 Maribor,
Slovenija