tw logo ln logo

Prijavni rokovi

Kandidati za upis na diplomske studijske programe, koji se izvode u obliku izvanrednog studija i studija na daljinu, na natječaj se prijavljuju u tri roka.

PRIJAVNI ROKI

Prvi prijavni rok: 20. 2. - 10. 7. 2024. - Prijava

Rezultati razredbenog postupka bit će poznati najkasnije do 21. 7. 2024. Odluku o rezultatima razredbenog postupka primit ćete putem e-pošte. Ukoliko budete primljeni na odabrani studijski program, fakultet će vam putem pošte ili e-pošte poslati poziv za upis.

Upis kandidata primljenih u prvom roku će se održati od 22. 7. do 4. 8. 2024.

Upis će se održati online, putem Informacijskog sustava visokog obrazovanja (VIS) uz vaše korisničko ime i lozinku koje ćete dobiti na pozivu za upis na vašu e-poštu.


Drugi prijavni rok: 15. 7. – 16. 9. 2024. - Prijava

Drugi prijavni rok će biti otvoren za programe za koje upisne kvote nisu popunjene u prvom roku.

Razredbeni postupak će se zaključiti do 18. 9. 2024. Odluku o rezultatima razredbenog postupka primit ćete putem e-pošte. Ukoliko budete primljeni na odabrani studijski program, fakultet će vam putem pošte ili e-pošte poslati poziv za upis.

Upis kandidata primljenih u drugom roku će se održati  od 20. 9. - 30. 9. 2024

Upis će se održati online, putem Informacijskog sustava visokog obrazovanja (VIS) uz vaše korisničko ime i lozinku koje ćete dobiti na pozivu za upis na vašu e-poštu.


Treći prijavni rok: 18. 9. - 30. 9. 2024. - Prijava

Razredbeni postupak će se zaključiti do 30. 9. 2024. Odluku o rezultatima razredbenog postupka primit ćete putem e-pošte. Ukoliko budete primljeni na odabrani studijski program, fakultet će vam putem pošte ili e-pošte poslati poziv za upis.

Upis kandidata primljenih u trećem roku će se održati  do 30. 9. - 3.10.2024.

Upis će se održati online, putem Informacijskog sustava visokog obrazovanja (VIS) uz vaše korisničko ime i lozinku koje ćete dobiti na pozivu za upis na vašu e-poštu.

DOKUMENTI

Prilikom prijave u eVŠ potrebno je priložiti odgovarajuće potvrde o ispunjavanju uvjeta za upis.

Kao dokazi o ispunjavanju uvjeta za upis u postupku prijave i prijema smatraju se skenirani dokumenti ili fotografije izvornih svjedodžbi ili drugih zahtijevanih dokumenata. Kandidati ne šalju ništa poštom ili preporučeno, svi zahtijevani dokumenti prilažu se elektronički putem portala eVŠ. Upute za predaju dokumenata o ispunjavanju uvjeta za upis objavljene su na https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo Dokumenti o ispunjavanju uvjeta za upis prilažu se elektronički putem portala eVŠ.

Ako kandidat ne dostavi dokumente, bit će obaviješten putem portala eVŠ ili e-mail adrese koju je naveo pri prijavi, o tome i o roku do kojeg mora dostaviti dokumente.

Državljani zemalja koje nisu članice Europske unije, Slovenci bez slovenskog državljanstva i državljani Republike Slovenije, država članica Europske unije te drugih stranih zemalja koji su prethodno obrazovanje završili u inozemstvu, moraju, ako to još nisu učinili, pri prijavi priložiti rješenje o priznavanju prethodno stečene izobrazbe. Ako nemaju rješenje, postupak priznavanja provodi visokoškolska ustanova. Postupak kandidati započinju s eVŠ prijavom. Više o postupku priznavanja inozemno stečene izobrazbe navedeno je na sljedećoj poveznici: https://hr.almamater.si/priznavanje-znanja-i-prijelazi-izmedju-studijskih-programa-s70?t=1

DOKUMENTI ZA UPIS U VIŠU GODINU

 • ovjerena kopija diplome višeg ili visokoškolskog programa,
 • original potvrde o položenim ispitima,
 • ovjereni nastavni planovi,

zahtjev za priznavanje studijskih obveza (https://hr.almamater.si/priznavanje-znanja-i-prijelazi-izmedju-studijskih-programa-s70?t=1).

Kandidati koji moraju poslati priloge uz prijavu, prilažu ih elektronički putem portala Evš. Kontakt adresa za više informacija o prilozima:

Upis će se u potpunosti odvijati elektronički.

Elektronički upis obavljate putem Visokoškolskog informacijskog sustava (VIS) sa svojim korisničkim imenom i lozinkom koje ćete dobiti u pozivu za upis na vaš e-mail.

UPIS

Za izvršenje upisa trebat će vam:

 • ispunjen elektronički upisni list koji ispišete i potpišete (sustav VIS),
 • dva potpisana primjerka ugovora o međusobnim pravima i obvezama pri studiju na Alma Mater (oba primjerka ugovora automatski se ispisuju s upisnim listom),
 • potvrda o plaćanju školarine (cijelog iznosa ili 1. rate školarine, kako je navedено u 5. članku ugovora)
 • potvrda o plaćanju upisnine (100,00 EUR),
 • novija fotografija veličine 3,5 x 4,5 cm (kao za osobnu iskaznicu), koja se mora skenirati, spremiti na računalo i zatim učitati u VIS,
 • eventualni nedostajući dokumenti koji su navedeni u prijavi za upis.

Podaci o plaćanju: Račun/-e za školarinu i upisninu ćete primiti na vašu e-mail adresu koju ste naveli na upisnom listu u roku jednog radnog dana od elektronički ispunjenog upisnog lista. Prilikom popunjavanja UPN plaćajnog naloga u poziv navedite SI00 i upisni broj koji ćete pronaći na upisnom listu. Plaćanje prvog obroka školarine i upisnine možete obaviti preko istog plaćajnog naloga, tako da zbrojite iznose. Ukoliko će plaćnik školarine biti poduzeće, obavezno prilikom upisa priložite izjavu plaćnika, koju možete pronaći na web stranici Alma Mater (POVEZAVA).

PAŽNJA: Na Alma Mater ne postoji gotovinsko poslovanje, stoga se sva plaćanja vrše preko transakcijskog računa.

PLAĆANJE ŠKOLARINE NA RATE

 • U slučaju plaćanja školarine u jednom obroku, školarina se plaća prilikom upisa.
 • U slučaju plaćanja školarine u dva obroka prvi obrok školarine plaća se prilikom upisa, drugi obrok školarine dana 10. 2..
 • U slučaju plaćanja školarine u pet obroka, prvi obrok školarine plaća se prilikom upisa, drugi obrok školarine dana 10.11., treći obrok školarine dana 10.1., četvrti obrok školarine dana 10.3. i peti obrok školarine dana 10.5..
 • U slučaju plaćanja školarine u osam obroka, prvi obrok školarine plaća se prilikom upisa, drugi obrok školarine dana 10.11., treći obrok školarine dana 10.12., četvrti obrok školarine dana 10.1., peti obrok školarine dana 10.2., šesti obrok školarine 10.3., sedmi obrok školarine 10.4. i osmi obrok školarine dana 10.5..