tw logo ln logo

Socijalna gerontologija

Sveučilište Alma Mater Europaea nudi inovativni program koji priprema studente za rješavanje problema s kojima se suočava starija populacija.

Naglasak studijskog programa iz socijalne gerontologije je na pomaganju studentima u razumijevanju procesa starenja sa stajališta međugeneracijske simbioze. Program potiče interes studenata za socijalnu politiku i istraživanje dok proučavaju mehaniku i tajne dugovječnosti, starenja i zdravlja stanovništva. Program socijalne gerontologije priprema studente za vodeće pozicije kojima mogu utjecati na promjenu politika na lokalnoj i nacionalnoj razini, primjenjujući stečeno znanje u različitim industrijama.

Nastavni plan

SOCIALNA GERONTOLOGIJA 1.GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno prva godina 60
Ukupno cijeli studijski program 120
1. godina
1
Primijenjena metodologija u socijalnoj gerontologiji (kvalitativne i
 kvantitativne metode; metodološki seminar)
A 10
2
Stariji i društvo
ili
Sociološki aspekti starenja
C 10
3
Organizacijski sustavi gerontološkog umrežavanja i međunarodne 
 usporedbe
B 10
4 Organizacija – kvaliteta i izvrsnost A 10
5
Stariji i misaoni procesi u starosti
ili
Psihologija i filozofija zdravlja
C 10
6 Seminar za pripremu magistarskog rada (pisanje znanstvenih tekstova) B 10
A: obvezni teoretski i metodološki predmet
B: predmeti za profesionalno usmjerivanje
C: interni izborni predmet koji student/ica bira iz popisa izbornih predmeta programa Socijalna gerontologija
D: vanjski izborni predmet koji student/ica bira iz popisa izbornih predmeta programa AMEU.
 

OBVEZNI I IZBORNI PREDMETI

  Predmet (student bira 30 ECTS) ECTS
Ukupno za drugu godinu 60
Ukupno cijeli studijski program 120
2. godina
1 Komunikacija i savjetovanje u socijalnoj gerontologiji C 10
2 Ekonomika zdravlja i medicinske pomoći C 10
3 Ekonomski aspekti sigurne starosti C 10
4 Socijalna politika stare populacije C 10
5 Gerontologija kao područje istraživanja C 10
6 Bihevioralni aspekti starosti C 10
7 Dugotrajna skrb C 10
8 Kreativni oblici timskog rada D 10
9 Različitost u starenju C 10
10 Starost i problematika umirovljenja C 10
11 Starenje i briga zajednice C 10
12 Oblici pomoći u palijativi C 10
13 Organizacijski model vlastite starosti C 10
14 Novi oblici pomoći starijim osobama C 10
15 Antropologija i identifikacija trendova D 10
16 Projektiranje u gerontologiji C 10
17 Menadžment slobodnog vremena D 10
Ukupno 30
18 Priprema i izrada magistarskog rada A 30
Tipovi predmeta:
A: obvezni teoretski i metodološki predmet
B: predmeti za profesionalno usmjerivanje
C: interni izborni predmet koji student/ica bira iz popisa izbornih predmeta programa Socijalna gerontologija
D: vanjski izborni predmet koji student/ica bira iz popisa izbornih predmeta programa AMEU.

 

Predavači

Studijski programi:

CV:

Bibliografija: Opširnije

Prednosti

Sveučilište Alma Mater Europaea osigurava široka teorijska znanja o fazama životnog ciklusa. Uz bogat izbor kolegija i usku suradnju s nastavničkim osobljem sveučilišta, studenti će imati priliku usavršiti kritičko razmišljanje i analitičke vještine, te steći temeljito znanje o procesu starenja. Završavanje ovog programa nudi brojne mogućnosti zapošljavanja.

N/A

Nastavni proces

Studenti diplomskog studija steći će vrhunska znanja i vještine iz gerontologije potrebna za ostvarenje uspješne karijere u područjima koja uključuju:

  • Vodeće pozicije u planiranju, upravljanju i evaluaciji programa u privatnom i javnom sektoru
  • Izvršne pozicije u pružanju izravnih usluga starijima i njihovim obiteljima
  • Zagovaranje i utjecanje na socijalnu politiku
  • Znanstvena istraživanja i studije
  • TRAJANJE STUDIJA: 4 semestra / 2 godine
  • KREDITNI BODOVI: 120 ECTS
  • NASLOV: magistar socijalne gerontologije / magistra socijalne gerontologije
  • LOKACIJA STUDIJA: Slovenija
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama