Priznavanje znanja i prijelazi između studijskih programa

Student koji želi da mu se priznaju ispiti koje je položio na drugom fakultetu, treba popuniti obrazac: Zamolba za priznavanje ispita s drugog fakulteta te ga predati u Studentsku referadu, na adresi Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska ul. 17, 2000 Maribor, Slovenija. Uz zamolbu treba obvezno priložiti:

  • Potvrdu o položenom ispitu; Obvezno priložite izvornik potvrde o položenim ispitima
  • Potvrđen nastavni plan kolegija

Povjerenstvo za studentska pitanja Alma Mater će kandidatima priznati stečena znanja, osposobljenost ili sposobnosti, koje po sadržaju i zahtjevnosti u cijelosti ili djelimice odgovaraju općim i/ili predmetno-specifičnim kompetencijama, određenih studijskim programom u kojem se znanja stječu  formalnim učenjem i vrednuju odgovarajućom potvrdom, sve na temelju zakonski određenih kriterija (propisanih u Zakonu o visokom školstvu, Sl. l. RS, br. 67/1993 s izmjenama i Mjerilima za prijelaz između studijskih programa, Sl. l. RS, br. 95/2010 s izmjenama).

Prilikom priznavanja ili nepriznavanja,  osnovni kriterij je usporedivost drugdje stečenog znanja s nastavnim jedinicama, vještinama i sposobnostima na studijskom programu na kojeg će se kandidat upisati.

NEFORMALNO PRIZNAVANJE ZNANJA I VJEŠTINA

Zahtjev za priznavanje neformalno stečenog znanja i vještina mogu predati kandidati koji žele da im se neformalno stečeno znanje i vještine priznaju kao uvjet za upis ili kao dio obveza studijskog programa u koji su već upisani. Kandidat mora dati na uvid sve dokaze potrebne za vrednovanje neformalno stečenog znanja i iskustva. Postupak vrednovanja i priznavanja neformalno stečenoga znanja i vještina je plativ na temelju cjenika, koji usvoji Upravni odbor Alma Mater.

Postupak priznavanja neformalno stečenog znanja i vještina započinje na zahtjev kandidata, koji u referadu podnese pismeni zahtjev na obrascu. Obvezni sastavni dio zahtjeva je i popis priloženih dokaza.

PRIZNAVANJE INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA ALMA MATER

Studenti, koji su se obrazovali na stranom fakultetu i žele nastaviti obrazovanje na Alma Mater, moraju sukladno Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Sl. l. RS, br. 87/2011 (97/2011 ispr.) (Zakonu o vrednovanju i priznavanju obrazovnih kvalifikacija) podnijeti zahtjev za priznavanje na sljedeću adresu:

Alma Mater Europaea – ECM
Slovenska ulica 17
2000 Maribor
Slovenija


Postupak pokreće imatelj strane isprave putem popunjenog obrasca N i uz pripadajuću dokumentaciju.